Namibia

From the album SCAPES

Nimib Desert, Namibia